CTB voor concerten en repetities

Best leden,

Zoals jullie wellicht al weten heeft de overheid nieuwe maatregelen afgekondigd.
Conform de regels van de KNMO en RIVM worden wij gedwongen om vanaf maandag ook iedereen > 18 jaar te vragen het corona toegangs bewijs (CTB) te laten zien.
Het gaat hierbij om de 3G status (gevaccineerd, genezen, getest) die je hebt. Wij hebben alle begrip voor het feit dat je een keus maakt om je niet te laten vaccineren maar dat betekent wel dat je een status genezen en / of getest moet hebben en een geldig CTB.
Gevaccineerd of niet, heb je corona gerelateerde klachten blijf dan thuis en laat je testen. Jullie hebben allemaal laten zien hier verantwoordelijk mee om te gaan in de afgelopen 20 maanden. Wij snappen dat deze nieuwe regels wel meer impact hebben dan alleen het testen voor het concert. Maar bedenk je dan, dat wij deze nieuwe regel niet hebben bedacht.
Wij onderzoeken of we een praktisch uitvoering van de toegangscontrole, zonder dat dit afbreuk doet aan onze verplichting, kunnen en willen inrichten om niet elke maandag 75 muzikanten te moeten controleren.
We vertrouwen op ieders begrip over deze situatie en hopen dat iedereen met plezier komt musiceren. Zeker omdat we weer concerten in het vooruitschiet hebben. We hopen dat IEDEREEN komt musiceren.
Tot slot nogmaals de vraag om je presentie bij te werken zodat we weten waar we aan toe zijn betreffende de bezetting. Vanwege de website outage moest iedereen zijn status toch even opnieuw bijwerken. We moeten vanuit de KNMO wekelijks registreren wie er aanwezig zijn.
Mocht je behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek hierover bel mij dan op.
Blijf lief voor elkaar.
—EN—
Dear members,
As you may already know, the government has announced new measures.
According to the rules of the KNMO and RIVM we are forced to ask everyone > 18 years old to show the corona access proof (CTB) from Monday.
This is about the 3G status (vaccinated, cured, tested) that you have. We fully understand that you make the choice not to be vaccinated but that means that you must have a status of cured and/or tested and a valid CTB.
Vaccinated or not, if you have corona-related complaints, stay home and get tested. You have all shown to be responsible in the past 20 months. We understand that these new rules will have more impact than just testing before the concert. But remember, we did not come up with this new rule.
We are investigating whether we can and want to implement a practical access control system, without compromising our obligation, so that we do not have to check 75 musicians every Monday.
We trust that everyone understands this situation and hope that everyone enjoys coming to make music. Especially since we have concerts coming up. We hope that EVERYONE will come to play music.
Finally, we would like to ask you to update your presence so that we know where we stand with regard to the instrumentation. Because of the website outage everyone had to check their status.
If you would like a confidential conversation about this please call me.
Stay kind to each other.