Gezondheid voorop. Fijne kerstdagen en een goede start in 2021.

Het kabinet heeft op 14 december besloten om de maatregelen stevig aan te scherpen. Om het coronavirus terug te dringen, moet het aantal contactmomenten, groepsvorming en reisbewegingen tot een minimum beperkt worden. De essentie van dat pakket is dat iedereen zoveel mogelijk thuisblijft. Daarom zijn theaters, bioscopen, musea, concertzalen, monumenten, muziekscholen en vergelijkbare locaties (dus ook verenigingsgebouwen), tot en met dinsdag 19 januari gesloten voor publiek. Essentiële levensbehoeftes blijven bespaard van deze maatregelen.

Dat muziek geen essentiële levensbehoefte is snapt iedereen. Dat het wel veel positiviteit en plezier met zich meebrengt is duidelijk. Gezondheid staat op de eerste plaats en nu er een strenge lockdown afgekondigd is hebben ook wij besloten om onze gezamenlijke repetities tijdelijk stoppen. Helaas kan het streaming concert op 22 december niet doorgaan en moeten we alle nieuwjaarsactiviteiten stoppen.

Wellicht verrassen wij iedereen de komende weken met een leuke online activiteit voor de leden. Wij wensen iedereen in deze uitdagende tijd een hele fijne kersttijd en een goede jaarwisseling. #Blijf thuis, #Blijf gezond! Pak je instrument de komende weken er eens bij, #Blijf spelen en verras je huisgenoten met een leuke melodie.

In de week van 12 januari informeren wij iedereen wanneer we weer hopen te beginnen. Wij blijven denken aan activiteiten waarvan we hopen dat die wel door mogen gaan om iedereen toch wat perspectief te bieden.

Een handkus naar alle leden namens jullie bestuur.

Clemens, Nanda, Marina, Ward, Saskia, Birgit, Dominique, Martin.

On 14 December, the cabinet decided to tighten up the measures. In order to reduce the coronavirus, the number of contact moments, group formation and travel movements must be kept to a minimum. The essence of this package is that everyone stays at home as much as possible. That is why theaters, cinemas, museums, concert halls, monuments, music schools and similar locations (including club buildings) are closed to the public until Tuesday 19 January. Essential necessities of life are spared from these measures.

Everyone understands that music is not an essential necessity of life. That it does bring a lot of positivity and fun is obvious. Health comes first and now that a strict lockdown has been announced, we too have decided to temporarily stop our joint rehearsals. Unfortunately the streaming concert on December 22nd cannot take place and we have to stop all New Year’s activities.

Maybe we will surprise everyone in the coming weeks with a nice online activity for our members. We wish everyone a very merry Christmas and a good New Year’s Eve in this challenging time. #Stay healthy! Grab your instrument in the coming weeks, #Stay at home and surprise your housemates with a nice melody.

In the week of January 12th we will inform everyone when we hope to start again. We keep thinking about activities that we hope will be allowed to go on to give everyone some perspective.

A hand kiss to all members on behalf of your board.

Clemens, Nanda, Marina, Ward, Saskia, Birgit, Dominique, Martin.

Plaats een reactie