Koningsdag 2021, verzoek Oranje comité

Zoals iedereen wellicht weet komt op 27 april de Koning naar Eindhoven. Het Oranje Comité is door de gemeente gevraagd om te kijken of er toch iets geregeld kan worden bij de verzorgingshuizen in deze Corona tijd. Het thema is  –  Koningsdag van boven – De aubades zouden ze graag door willen laten gaan, maar dan in de tuin of binnenplaats dus niet binnen. Uiteraard volgens de dan geldende regels van het RIVM. Op verzoek van de gemeente is de vraag om niet in uniform te komen maar in een oranje t-shirt, wat de gemeente ons ter beschikking stelt.

We willen graag inventariseren of we dit verzoek kunnen inwilligen. Het gaat waarschijnlijk om 1 tot 3 optredens in de ochtend, zoals gebruikelijk. Vul daarom voor dinsdag even de online presentie in: https://www.phileutonia.com/leden/presentiemap/ tabel concerten en activiteiten. Aubades 27 apr. 2021, Koningsdag speciaal

Mochten de aubades alsnog niet doorgaan dan kunnen we wellicht kijken of we alsnog met enkele leden gehoor kunnen geven aan het spelen van het Wilhelmus refererend naar het verzoek van het nieuwsbericht van afgelopen vrijdag. Koning voor één dag.  Zie:https://koningsdageindhoven.nl

Onze “verplichte” vakantie heeft lang genoeg geduurd. Het wordt weer tijd om thuis te gaan beginnen in de verwachting dat we hopelijk zo snel mogelijk weer #SAMEN mogen repeteren. Hou je email in de gaten omdat we activiteiten voorbereiden die we op maandagavond willen aanbieden om iedereen muzikaal fit te krijgen.

—EN—

As everyone may know, the King is coming to Eindhoven on 27 April. The Orange Committee has been asked by the municipality to see if something can be arranged at the care homes in this Corona time. The theme is – King’s Day from above – they would like the aubades to go on, but in the garden or courtyard, so not inside. Of course, according to the then current rules of the RIVM. At the request of the municipality, we would like to wear an orange t-shirt instead of a uniform, which the municipality has made available to us.

We would like to find out if we can comply with this request. It will probably involve 1 to 3 performances in the morning, as usual. Therefore, please fill in the online presence before Tuesday: https://www.phileutonia.com/leden/presentiemap/ table concerts and activities. Aubades 27 Apr. 2021, King’s Day special.

Should the aubades not take place after all, then we might be able to see if some of our members can still comply with the request to play the Wilhelmus in reference to the news item from last Friday. King for one day. See:https://koningsdageindhoven.nl

Our “mandatory” holiday has lasted long enough. It is time to start working at home again, in the expectation that we will hopefully be able to rehearse #SAMEN again as soon as possible. Keep an eye on your email because we are preparing activities to offer on Monday evenings to get everyone musically fit.

Plaats een reactie