Phileutonia Update! Maart 2021

Beste leden,

Wij hopen dat iedereen gezond is en het verder “naar omstandigheden” goed maakt. Het is alweer even geleden dat we samen konden repeteren en bijna een jaar geleden dat we ons evenement ANOTT hadden willen uitvoeren. Het ziet er naar uit dat het ook nog even zal duren voordat we weer samen mogen repeteren om ons voor te bereiden op een volgend concert. We moeten dus nog even volhouden en vertrouwen hierbij op jullie steun.

In deze periode van het jaar organiseren we onze algemene ledenvergadering. We bespreken daarbij de activiteiten en financiële resultaten van 2020, de plannen voor 2021 en stellen de nieuwe bestuurssamenstelling vast. Als het door de leden gewenst wordt zullen we een vergadering organiseren maar een online vergadering en remote stemmen lijkt ons niet wenselijk. Er is ook minder te melden dan andere jaren vanwege de lockdowns. Volgens onze statuten mogen we de ALV uitstellen tot 1 juli. Het is de vraag of een reguliere vergadering met alle agendapunten voldoende is wetende dat we dan al een half jaar in 2021 zitten. Daarom wil het bestuur voorstellen om alle leden te infomeren hoe we er voorstaan zodra we weer mogen repeteren. Het huidige bestuur en beide commissies willen ongewijzigd verder. We laten de kascontrole wel plaatsvinden en kunnen melden dat we volledig “in control” zijn als het gaat om de diverse bestuurlijke en organisatorische aspecten. We zijn blij met het vertrouwen van iedereen in onze vereniging en hopen daarom ook dat iedereen onze vereniging op alle vlakken blijft steunen ook al mogen we niet repeteren en geen concerten organiseren. De lockdown toont opnieuw aan dat het organiseren van muzikale evenementen en concerten het hoofddoel is van onze vereniging en de individuele muzikant. We missen het applaus van ons publiek. Dat is waar we het allemaal voor doen.

We geven hierbij vast wat informatie hoe we willen starten zodra we weer mogen repeteren. We houden nauwlettend de berichtgeving van de overheid en de Koninklijk Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO) in de gaten met alle beperkingen, richtlijnen en tips.

Toekomst – Als we mogen starten met 2 keer max. 35 of 75 muzikanten in onze repetitieruimte op Sectie-C gaan we eerst maar weer eens ons embouchure en onze samenspelvaardigheden opbouwen. Veel spelen voor iedereen dus.

Koningsdag – We hebben een verzoek ontvangen of er leden zijn die in kleine groepjes (coronaveilig) op 27 april het Wilhelmus willen spelen op 3 locaties ter ere van de komst van het koningspaar naar Eindhoven. Meld je even bij Marina of Clemens als je hieraan mee wil werken.

Concert gecanceld – Het concert met 10 blaasorkesten in de binnenstad van Eindhoven onder naam “Eindhoven Klinkt” op 30 mei 2021 is niet realistisch. Deze datum komt daarom ook te vervallen.

Zomervakantie – We plannen dat we tijdens de zomervakantie periode van 24 juli tot 5 september as niet repeteren omdat we vermoeden dat velen van ons graag op vakantie willen zodra het weer kan.

Najaar 2021 en verder – Na de zomervakantie gaan we ons verder voorbereiden en werken we toe naar 05 maart 2022 in de verwachting dat we dit concert kunnen uitvoeren. Vorm en muzikaal programma wordt verder uitgewerkt en wellicht heroverwogen waarbij we er alles aan zullen doen om een fantastisch evenement te verzorgen. Als we nog een eenvoudig concert in het najaar van 2021 mogen plannen zullen we dat zeker proberen.

Phileutonia 140 jaar In 2022 bestaat Phileutonia 140 jaar en dat willen we niet onopgemerkt aan iedereen voorbij laten gaan. Noteer daarom de volgende data alvast in je agenda:

– 5 Maart 2022 hele dag, A Night On The Town concert;

– 18 of 19 juni 2022, zaterdag of zondag, hele dag en avond verenigingsdag/ festival op de verjaardag van Phileutonia;

– Najaar, evenement met en/ of voor jeugd. Dit wordt verder uitgewerkt;

– Elke maand een leuke / ludieke actie intern of extern.

Het hele bestuur doet er alles aan om onze muziekvereniging zo goed mogelijk door deze periode heen te loodsen. Heb je vragen, tips, ideeën of wil je gewoon even kletsen neem dan contact op met het dagelijks bestuur.

Veel liefs,

Clemens, 0614218334 voorzitter@phileutonia.com

Marina, 0623659381 secretaris@phileutonia.com

Nanda , 0630365654 penningmeester@phileutonia.com

—EN—

Dear members,

We hope that everyone is in good health and is doing well “as well as can be expected”. It has been a while since we were able to rehearse together and almost a year after our concert ANOTT that we had to cancel. It looks like it will be a while before we can rehearse together again. So we have to hold on a little longer and we are relying on your support.

In this period of the year we organise our general meeting of members. We will discuss the activities and financial results of 2020, the plans for 2021 and determine the new board composition. If the members wish, we will organise a meeting, but an online meeting and remote voting do not seem desirable to us. There is also less to report than other years because of the lockdowns. According to our statutes, we are allowed to postpone the ALV until 1 July. The question is whether a regular meeting with all items on the agenda is sufficient, knowing that we are already half a year into 2021. Therefore, the board wants to propose to inform all members about the situation as soon as we are allowed to rehearse again. The current board and both committees want to continue unchanged. We will have the cash audit and can report that we are fully in control of the various administrative and organisational aspects. We are pleased with everyone’s confidence in our association and therefore hope that everyone will continue to support our association in all areas, even if we are not allowed to rehearse or organise concerts. The lockdown shows again that the organisation of musical events and concerts is the main goal of our association and the individual musician. We miss the applause of our audience. That is what we do it all for.

We would like to give you some information on how we will start when we are allowed to rehearse again. We will keep a close eye on the announcements of the government and the Royal Dutch Music Organisation (KNMO) with all their restrictions, guidelines and tips.

Future – If we are allowed to start with 2 times a maximum of 35 or 75 musicians in our rehearsal room at Sectie-C, we will first have to build up our embouchure and our ensemble playing skills again. So, lots of playing for everyone.

Koningsdag – We have received a request for members who would like to play the Wilhelmus in small groups (coronaveilig) at 3 locations on 27 April to celebrate the arrival of the Dutch royal couple in Eindhoven. Please contact Marina or Clemens if you want to participate.

Concert cancelled – The concert with 10 wind bands in the centre of Eindhoven under the name “Eindhoven Sounds” on 30 May 2021 is not realistic. This date has therefore been cancelled.

Summer holiday – We plan not to rehearse during the summer holiday period from 24 July to 5 September as we suspect that many of us would like to go on holiday as soon as we can.

Autumn 2021 and beyond – After the summer holidays, we will continue our preparations and work towards 05 March 2022 in the expectation that we will be able to perform this concert. Form and musical programme will be further elaborated and perhaps reconsidered, whereby we will do everything possible to provide a fantastic event. If we can still plan a simple concert in the autumn of 2021, we will certainly try.

Phileutonia 140 years In 2022 Phileutonia celebrates its 140th birthday and we do not want that to go unnoticed. Therefore, please note the following dates in your agenda:

– March 5, 2022, all day, A Night On The Town concert;

– 18 or 19 June 2022, Saturday or Sunday, all day and evening club day/ festival on the birthday of Phileutonia;

– Autumn, event with and/or for youth. This will be further elaborated;

– Every month a fun / playful action internally or externally.

The entire board is doing everything to guide our music association as well as possible through this period. If you have any questions, tips, ideas or if you just want to have a chat, please contact the executive board.

Much love,

Clemens, 0614218334 voorzitter@phileutonia.com

Marina, 0623659381 secretaris@phileutonia.com

Nanda, 0630365654 penningmeester@phileutonia.com

Plaats een reactie

Klik hier om naar de Sponsorkliks te gaan voor een bestelling

Daalakkersweg 10-08, Eindhoven (repetities)
Schubertlaan 3, Waalre (correspondentie)